ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

avtomatizatsiaЦеленасочена работа по автоматизирането на библиотечно-информационните процеси започва през 1979 г., когато творчески колектив разработва модерна за времето си система за автоматизирано информационно обслужване на читателите в  среда на операционна система Novel 4.11.  В база данни се включват новата научна и справочна литература и се издава текущ информационен бюлетин. Следващия етап е свързан с автоматизирането на отделни процеси в библиотеката на основа на операционната система DOS, за да се стигне до създававането на локална библиотечна мрежа с 15 автоматизирани работни места през 1994 г. С развитието на информационните технологии се развива и локалната библиотечна мрежа. През 2003 г. с увеличаване на работните станции и обема на въвежданата информация се налага подмяна на  съществуващата мрежа и се преминава  към по-бърза 100 Mbit's мрежа в среда на операционна система  LINUX с помощта на специализираните софтуерни продукти CDS/ISIS for Windows на фирма СофтЛиб. Към момента библиотеката притежава модерна компютърна мрежа с над 110 автоматизирани работни места, включително 5 броя сървъра под LINUX и Windows , расте броят на базите данни и на записите в тях. През 2013 г. беше въведен нов модул за обслужване на читателите E-LIB "Статистика и обслужване", а през 2017 г. модул "Моята библиотека", който позволява онлайн обслужване чрез предоставяне на услугите: достъп до личен читателски картон с информация за заетите документи и текущо състояние на заявките; възможност за онлайн презаписване на заети документи; възможност за онлайн запазване на документи и проследяване състоянието на заявката; възможност за изграждане на собствени виртуални колекции от книги.

БАЗИ ДАННИ

EKK Библиографски описания  на  книги на български  език (1996 г. -), на книги на руска и друга кирилица  и на латиница (1997 г. -), на  албуми,  ноти,  картографски   и  служебни издания;
UTRA Библиографски описания на нетрадиционни носители – аудиокасети, грамофонни плочи, CD, DVD;
IW89 Библиографски  описания  на научна литература  на всички езици  във  всички  области  на  знанието (1989 - 1996 г.);
EKP/PI  Ретроспективна   конверсия   на  традиционния  каталог  на  българските периодични издания, единични  и юбилейни листове; 
DEP Регистрираните периодични издания, които се получават по депозит;
ABO Регистрираните  периодични  издания, които се получават по абонамент;
АОС Библиографски описания на краеведски материали за периода 1991 – 1996 г.;
АОС 1 Библиографски описания на краеведски материали за периода 1997 – 2000 г.;
АОС 2 Библиографски описания на краеведски материали за периода 2001 –  2004 г.;
АОС 3 Библиографски описания на краеведски материали за периода 2005 – 2008 г.;
АОС 4 Библиографски описания на краеведски материали за периода 2009 -  2012 г.;
AOC 5 Библиографски описания на краеведски материали за периода 2013 -  2016 г.;    АОС 6 Библиографски описания на краеведски материали за периода 2017 -           .

ST Библиографски описания  на стандарти  от 2001 г. (за стандарти, получени до 2000 г.  вкл. вж Картотека  на  стандарти  в  Читалня № 2);
PATT Библиографски описания  на патенти от 2001 г. (за патенти, получени  до 2000 г. вкл. вж  Картотека  на  патенти  в  Читалня № 2);
AKT Аналитични описания  на  статии  от  периодични  издания (включва и статии от “Бюлетин  на Съюза на българските писатели“; поддържа се от сектор Литературни науки);
LK Аналитични описания  на  части  от  книги   в областта на литературната критика (поддържа се от сектор Литературни науки);
PIESI Пълен архив на пиесите, комплектувани в библиотеката  и тези, публикувани  в  сп.“Театър“  и  “Театрална  библиотека“;
ART Аналитични описания на статии в областта на  изобразителното изкуство (поддържа  се от сектор Изкуство);
FT Аналитични описания на статии в областта на киното и театъра (поддържа  се от сектор Изкуство);
MUSIC Аналитични описания на статии в областта на музиката и хореографията (поддържа  се от сектор Изкуство);
TEMA Дайджест  в областта на изкуствата (поддържа  се от сектор Изкуство);
STP Своден електронен каталог „Старопечатни, редки и ценни издания” (отдел „Специални сбирки”);
PORT Фонд “Портрети и снимки“ (отдел „Специални сбирки”);
ARCH Архивни фондове на библиотеката  (отдел „Специални сбирки”);
PD Лична библиотека на акад. Петър Динеков;
99SF т. нар. Секретен книжен  фонд;
SK Своден каталог на чуждите  периодични  издания, получавани в по-големите  библиотеки  в  Пловдив  (1997 - 2003 г.);


S1 Серия 1 Български   книгопис. Книги, нотни, графически и картографски издания;
S4 Серия 4 Български периодичен печат. Вестници, списания, бюлетини  и  периодични  сборници;
S5 Серия 5 Летопис на статиите от българските  списания  и  сборници;
S6 Серия 6 Летопис на статиите от българските  вестници.

FaLang translation system by Faboba